Başarım – İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Firmanızı daha verimli, daha etkili kılmak, çalışanları mutlu ve müşterilerin memnun etmek suretiyle başarıları kalıcı hale getirmek, işgören ve işveren arasında, sistematik kuralları olan bir çalışma ilişkisi ve ortamı kurulması gerekmektedir. Günümüzde internet sebebi ile satın alma maliyetlerinin eşitlendiği düşünüldüğünde rekabette üstünlük sağlayabilmenin en önemli fark yaratan unsur İnsan Kaynaklarıdır. Kalifiye elemanların çalıştırılması işlemenin verimli düzenli çalışmasının sağlamaktadır… Bu amaçla,

–          İşyerinizde kurumsal bir yapı kurmak,

–          Şirket içi kuralları belirleyerek yazılı hale getirmek,

–          Çalışanların verimliliği ile motivasyonunu artırmak için İnsan Kaynakları yapısını oluşturmak,

–          Hedeflere ve yeniliklere dayalı adil bir ücret ve performans sistemi kurmak,

–          İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Seçme ve Yerleştirme, Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi, vb. İnsan Kaynakları konularında ilgili personeli eğitilmesi

–          SCIENTA İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı ile insan kaynakları yönetim süreçlerinin standartlaşması ve kolaylaşması hedeflenmektedir.ik

Yürütülecek Faaliyetler:

 • 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde şirket uygulamalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Personel yönetmeliğinin hazırlanması ve iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • Disiplin yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İnsan Kaynakları el kitabının hazırlanması,
 • Ücret sisteminin kurulması,
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması,
 • Gerekli eğitimlerin verilmesi.

1-İş Mevzuatı İle İlgili:

 • Şirketin iş mevzuatı ile ilgili mevcut uygulamaları incelenecek. Eksik hatalı yapılan veya hiç uygulanmayan, ileride problem olabilecek konular tespit edilerek gerekli tedbirler alınması,
 • Personel sicil dosyaları,
 • İş sözleşmeleri, iş tanımları, yıllık izin planları ve formları,
 • Ücret pusulaları ve ücret bordroları, resmi bildirimler, asılması zorunlu belgeler,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerekli çalışmalar,

2-Çalışanlarla İlgili:

 • Personelin işe alımında, iş ilişkilerinin devamında ve sona ermesinde bağlı olacağı çalışma şartları, görev ve sorumluluklar,
 • Personel alımı, çalışama düzeni, uygulanacak kurallar, giyim tarzı, temel hak ve sorumluluklar, izinler, raporlar, geçici görevlendirme, harcırah, ücretler ve diğer ödemeler,
 • Görev değişikleri,

3-Disiplin Konusu:

 • Personelin iş ilişkilerinin devamında ve sona ermesinde meydana gelecek olayların 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla gerekli kuralların belirlenmesi,
 • Çalışma şekli ve disiplin cezaları,
 • Savunma alma ve tutanaklar,
 • İş sözleşmesi fesih halleri, fesih belgeleri,
 • İş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve uyulacak kurallar.

IK4-İnsan Kaynakları: Hazırlanacak el kitabında detaylandırılır;

 • Şirket misyon, vizyon, değerlerini sürekli kılacak insan ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaç dahilinde işe alım çalışmalar,
 • Göreve yeni başlayan çalışanların işe ve Şirkete uyumunu kolaylaştıran Oryantasyon programının oluşturulması ve uygulanmaları,
 • Çalışanlarımın Şirket uygulamalarından ve işleyişten haberdar olması için gerekli İnsan Kaynakları ile ilgili prosedür ve formların hazırlanması,
 • Performans Yönetim Sistemi (PYS) dahilinde tüm işlerin görev tanımları,
 • Şirket çalışanlarına danışmanlık,
 • Öneri ödül sisteminin yaygınlaştırılması ve uygulanmasına destek,
 • Personel özlük işlemleri,
 • Çalışanlarla ilgili çeşitli istatistiki bilgilerle ilgili raporlar,
 • İhtiyaç dahilinde lise ve üniversite stajyer temini ve organizasyonu,
 • Motivasyon artırıcı faaliyetler,
 • Çeşitli İK projeleri,
 • İnsan Kaynakları ile ilgili bilgilerden ve çalışmalardan yöneticileri haberdar edilmesi.

5-Ücret Yönetimi:

 • Şirketin misyonu, vizyonu, hedefleri ve insan kaynakları politikası doğrultusunda ücret sisteminin kurulması,
 • İşlerin belirlenmesi, iş değerleme yönteminin seçilmesi, iş değerlemenin yapılması, piyasa ücret verilerinin alınması, ücret yapısının oluşturulması, çalışanların bilgilendirilmesi, sistemin işletimi,

6-Performans Yönetimi:

 • Standart ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Performans standartlarının saptanması,
 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması,

4857 sayılı iş kanunu işverenin çalışanı işten çıkarma serbestîsini sınırlandırmıştır. Haklı bir neden ( çalışanın veriminden veya davranışlarından kaynaklanan bir sebep ) olmadan işten çıkarılamaz. Bu sebeple ihbar ve kıdem tazminatı ödense dahi, mahkemeler bu kişileri işe iade etmektedir.

Performans değerlendirme sonucunda çalışanın iş verimi konusunda kesin ve belgeye dayalı bilgi elde edilmektedir. Performans değerlendirme sonucunda kişinin başarısızlığının tespiti hali çalışanı işten çıkarmak için kanunen geçerli bir sebeptir. Performans değerlendirme sistemi, hem kuruma sağlayacağı katma değer ve verim; hem de iş mevzuatı açısından zorunlu bir uygulama haline gelmiştir.

7- Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri:

 • Eğitim ve Geliştirme faaliyetleri prosedürü ve formlarının hazırlanması,
 • Çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacı ile şirket içi ve dışı eğitim ihtiyaçlarını belirlenmesi ve uygulanması,

icerik1

 

 

icerik