BilTAY Teknoloji olarak bugüne kadar birçok sektörde iş deneyimine sahip olduk. Var olan akademik bilgilerimizi bu deneyimlerimizle harmanlayarak yeni başarılara imzalar attık.   Bu deneyimlerden elde ettiğimiz bilgi ve becerimizi etkin bir biçimde sizlerin gelişiminde kullanmak için Proje Ekibimizle hazırız.

Danışmanlığını yaptığımız ana konular;

Firma bünyesinde yürütülecek olan Yönetim Danışmanlığı hizmetinin uygulama süreçleri aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

1. DENETLEME, ANALİZ & STRATEJİ BELİRLEME

Firmanın genel yönetim organizasyonu tamamlandıktan sonra analiz ve strateji belirleme aşamasına geçilir.

I. Şirket İçi Analizler

II. Müşteri, Pazar, Rekabet Analizleri

 • Müşterilere yönelik anket çalışması
 • Tüketici davranışları ile ilgili araştırmalar
 • Yasal şartlar
 • Avrupa Birliği uyum yasaları

III. Stratejilerin Belirlenmesi

 • Firma içi analizler tamamlandıktan sonra yapılan tespitler ve raporlanması
 • Varsa problemler, muhtemel sebep ve sonuçları üzerinde yorumları içeren taslak projenin firma yönetimine sunulması
 • Tespitlerin doğruluğu, problemlerin varlıklarının kabulü üzerinde mutabakat sağlanması, çözüm önerilerini ve çalışma takvimi firmaya sunulması

2. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Proje başlangıcından itibaren ilk 15 gün yoğun bir çalışmayla şirketin yönetim düzeni revize edilecek ya da yeniden yapılandırılacaktır.

I.      Yönetim Kurulunun oluşturulması/yeniden yapılandırılması
II.      Yönetim Kurulunun usul ve karar alma esaslarının belirlenmesi,

 • İlk 2 ay düzenli yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi

3. PAZARLAMA YÖNETİMİ

Müşteri, bir firmanın olmazsa olmazlarının başında gelir. Proje başlangıcından itibaren Pazarlama Yönetimi ile ilgili çalışmalar başlar ve belirlenecek stratejiler bu düzlemde şekillenir.

I. Pazar çevresinin ve pazardaki fırsatların değerlendirilmesi

 • Müşteriler
 • Rakip firmalar
 • İktisadi çevre
 • Nihai tüketici pazarları
 • Endüstriyel ve kurumsal pazarlar

II. Pazar araştırmaları ve hedef pazarların seçimi

 • Pazar araştırmaları
 • Satış ve karlılık tahminleri

III. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi

 • Pazarlama karışımının bileşenleri (4P)
 • Ürün hayat ağacı kavramı (giriş, büyüme, olgunluk, düşüş)
 • Firmanın pazarda üstleneceği rol (lider, lideri zorlayan, izleyici, özellikli firma)
 • Global fırsatlar ve gelişmeler

IV. Pazarlama taktiklerinin planlanması

 • Ürün
 • Fiyatlandırma
 • Tutundurma
 • Dağıtım

V. Pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kontrolü

 • Pazarlama faaliyetleri için örgütlenme
 • Pazarlama faaliyetlerinin kontrolü
 1. Yıllık, üç aylık, aylık kontrol
 2. Satış, karlılık, Pazar payı, verimlilik kontrolü
 • Kontrol süreci
 1. Dönem hedeflerinin belirlenmesi
 2. Performans ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi
 3. Hedefler ile şimdiki durum arasındaki farklılıkların açıklanması
 • Pazarlama denetimi kavramı

VI. Pazarlama Planı

 • Mevcut durum değerlendirmesi
 1. Pazar
 2. Ürün
 3. Rekabet koşulları
 4. Dağıtım
 5. Çevresel koşullar
 • ‘’SWOT’’ analizi
 1. Firmanın güçlü yanlarının değerlendirilmesi (S)
 2. Firmanın zayıf yanlarının değerlendirilmesi (W)
 3. Pazardaki fırsatların değerlendirilmesi (O)
 4. Pazardaki tehditlerin değerlendirilmesi (T)
 • Amaçlar ve hedefler
 1. Finansal amaçlar: karlılık, nakit akışı, vb.
 2. Pazarlama amaçları: satışlar, ürünün tanıtımı, fiyatlandırma, vb.
 • Pazarlama stratejisi
 1. Hedef pazarlar, ürün konuşlandırması, ürün hattı, fiyatlandırma, dağıtım.
 2. Satış noktaları, satış elemanları, servis, reklam, pazar araştırmaları vb.
 • Hareket planı
 1. Hedeflere ulaşmak için ne yapılması gerekli?
 2. Ne zaman yapılması gerekli?
 3. Kim tarafından yapılması gerekli?
 4. Maliyeti ne olacak?
 • Kar/zarar tablosu
 • Kontrol mekanizmaları

VII. Müşteri Bulma Yöntemleri

 • İhracatta müşteri bulma stratejileri
 • Alıcı ile müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme
 • Müşteri bulma kaynakları

VIII. Dış Ticaret Danışmanlığı

 • İhracat mevzuatı
 • Gümrük mevzuatı
 • Uluslararası lojistik ve sigortalama
 • Dış ticaret hukuku
 • Dış ticaret destekleri

4. ÜRETİM YÖNETİMİ & PLANLAMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI

 1. İş Analizi
 2. Yerleşim Planları
 3. Hat Dengelemesi
 4. Duruşlar ve Kayıp Zaman Analizi
 5. Pazara göre üretim planlanması
 6. Üretim hedeflerinin belirlenmesi
 7. Süreçlerin yeniden yapılandırılması
 8. Merkezi Planlama
 9. Stok Yönetimi
 10. Satın Alma
 11. Üretim Yönetimi
 12. Verimlilik Analizleri
 13. Karar noktalarının tespiti ve karar mekanizmalarının oluşturulması;
 14. Kontrol noktalarının ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması
 15. Raporlama sisteminin kurulması
 16. Raporlar aracılığıyla hedeflerin denetlenmesi

5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 1. Yönetim kademesine İ.K. Mantığı Eğitiminin verilmesi
 2. Şirket insan gücü envanterinin çıkartılması
 3. Varsa eleman fazlalığının tespiti
 4. Raporlama Sistemi’nin oluşturulması
 5. İşe alma, Seçme ve Yerleştirme Sistemi
 6. Ücret ve Maaş Sistemi
 7. Yasal düzenlemeler
 8. Kurulan İ.K. sistemlerinin gözden geçirilmesi, devreye alınması ve takibi

6. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

 1. Organizasyonel yapının belirlenmesi ve üst yönetimin kalite yönetim sistem çalışmalarındaki rolü
 2. Ana iş akışlarının ve proseslerin belirlenmesi ve formların oluşturulması
 3. Prosedürlerin ve kalite planlarının belirlenmesi ve hazırlanması
 4. Görev tanımlarının ve talimatların belirlenmesi ve hazırlanması
 5. Müşteri memnuniyeti ve veri analiz çalışmaları
 6. Kalite el kitabının hazırlanması ve revizyonların yapılması
 7. İç tetkik ve yönetimin gözden geçirme toplantısının yapılması

(Kalite Yönetimi çalışmaları yeni bir çalışma ya da revizyon mahiyetinde olabilir.)

 7. MALİ SİSTEMLER

 1. Mali Yapı Analizi
 2. Bütçe altyapısının oluşturulması
 3. Maliyet Muhasebe Sisteminin Entegrasyonu
 4. Mali yapının taslağı
 5. Muhasebe evrak akışının oluşturulması
 6. Bütçe için gereken veri tabanının oluşturulması
 7. Mali Tabloların Oluşturulması
 8. Evrak Kontrol ve Kayıt Sürecinin Belirlenmesi
 9. Bütçe Sistemine Hazırlık ve Bütçeleme
 10. Banka ve Kredi İşlemleri
 11. Kontrol noktalarının ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması
 12. Mali İşler Departmanı / Personeli ile diğer departmanların ilişkilerinin düzenlenmesi
 13. Raporlama Sisteminin Kurulması ve işletime alınması

8. BT DANIŞMANLIĞI

 1. Yazılım Danışmanlığı
 2. BT Sistem Danışmanlığı
 3. Kurumun mevcut yazılım profili ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
 4. E-ticaret
 5. E-İş

9. EĞİTİMLER

 1. Beyaz yakalılara (orta ve üst düzey yöneticiler) danışmanlık uygulamalarına yönelik 150 saat eğitim verilmektedir.
 2. Mavi yakalılara danışmanlık uygulamalarına yönelik 50 saat eğitim verilecektir.
 3. Ayrıca yönetici geliştirme programı ve eğitimleri düzenlenecektir.

10. ŞİRKET KOÇLUĞU

İlk 8 uygulama firmanın organizasyon yapısının kurulması/revizyonu ile ilgilidir. 9 maddedeki eğitimler ise bahsi geçen danışmanlık hizmetlerinin eğitimlerle desteklenmesini amaçlamaktadır.

     Şirket Koçluğu organizasyonun yapısından ziyade bu organizasyona işlerlik kazandıracak olan bireylerin organizasyona ilişkin gelişimsel yeteneklerine odaklıdır. Bu anlamda Şirket Koçluğu, yönetim danışmanlığı konseptinin bir modülü olarak tasarlanmıştır. Yönetim Danışmanlığı organizasyonel yapıya odaklı bir çalışma sergilemekte ve insan kaynağını organizasyonel yapıya uyumlu hale getirmeye yönelik bir çaba sarf etmektedir. Bu durum insanı organizasyonunun öznesi olmaktan nesnesi olma sürecine taşımaktadır. Şirket Koçluğu, insan kaynağı ve organizasyonu ayrı kutuplar olarak ele almakta ve aralarında bir denge ve uyum oluşturmayı amaçlamakta ve yönetim danışmanlığı ile ortak yol takip etmektedir. Bu yolla Yönetim Danışmanlığının organizasyona odaklı yapısını dengelemektedir.

Farkındalık eğitimleri

 • İnsan temasının temel prensipleri.
 • Koçluk, koçluğun tanımı ve alanı, koçluğun benzer disiplinlerden farkları.
 • Koçluk yaklaşımının teknik ve kavramsal temelleri ve kökenleri.
 • Koçluk Modelleri ve uygulamaları.
 • Koçluğun temel yetkinlikleri.
 • Koçluk araç ve tekniklerine giriş.
 • Öz yönetim becerileri.
 • İlişki yönetimi becerileri

Anlama Eğitimleri

 • Workshoplar
 • Workshop eğitimleri  “Farkındalık” eğitiminde alınan bilgilerin yönetim becerilerine dönük uygulamalarından oluşmaktadır.

Ustalık Paylaşımı

 • Uzman Koç eşliğinde birebir koçluk uygulamaları
 • Organizasyon ve İnsan Kaynağı ilişkisinin dengelenmesi
 • İnsan Kaynağını kendi içerisinde uyumlandırararak, dengelenmesi
 • Tepe ve Orta Kademe Yöneticilerde sistem düşüncesinin oluşturulması
 • Ortak hedeflere odaklı zihinsel eşleşme süreçlerinin kurulması
 • Ortak hedefler doğrultusunda yeni iş kimliklerinin oluşturulması
 • Kişiler arasındaki ilişki ağlarının belirlenmesi
 • Kişilerin çevre algılarının belirlenmesi,
 • Birbirleri ile ve şirket ile ilgili algılarının belirlenmesi
 • Kişisel değer, inanç ve kimlik algılarının belirlenmesi
 • Mental Matching
 • Ortak modelin çalıştırılması, geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin çalışmalar