1.      Kurumsallaşma Kiti Nedir?

ERP projesi bir işletmenin süreçlerinin çıkartılması verimliliğini arttırılmasını sağlayan önemli bir geçiş aracıdır. Ne yazık ki birçok işletme bu süreci doğru bir şekilde yönetememekte büyük yatırımlar yapıp basit bir muhasebe programının yapabileceğinden fazlasını kullanamamaktadır. BilTAY Teknoloji olarak 10 yıllık tecrübe ve deneyimlerimizle oluşturduğumuz SCIENTA ERP yazılımı Dünya çapında ABD’ de 5 fabrika ve Devlet kuruluşunun bir departmanı, Avrupa’da 9 fabrika ve Japonya da 1 üniversitede kullanılmış ve öğrencilere eğitim amacı gösterilmektedir. Türkiye’de SCIENTA farklı modülleri toplamda 40 işletmede kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Türksat, Afyon Sanayi ve Ticaret Odası, Akar Makine, İnte, Emi Harita, Karcan, Tasarı Mühendislik (Eyşan Mutfak), Dermanlı Ambalaj, Maya Mekanik vb.

Bir ERP projesinin başarılı olması için geliştirdiğimiz yöntem ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu süreç içerisine girildiğinde BilTAY Teknoloji olarak müşterimize çözüm odaklı yaklaşmaktayız. Sistemin gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

–          Güçlü bir sunucu sistemi işletmenin büyüklüğüne göre 2.000 ₺ ile 30.000 ₺ arasında değişmektedir.

–          Projenin maliyetlerinin düşmesi ve sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi için 1 endüstri mühendisinin tam zamanlı olarak projemizde görev alması gerekmektedir.

     Endüstri mühendisi olmasa bile analitik zekâya sahip iş süreçlerini bilen birisi olmalıdır. BilTAY Teknoloji olarak müşterilerimize eğitim verdiğimiz yeni mezun endüstri mühendislerinin iş yerleştirilmesi hizmeti de verilmektedir.

–          Üst yönetimin bu projeye hazır olması ve insan kaynağının yeterli seviyede olması gerekmektedir.

Peki ERP projesi firmaya ne kazandırır? ERP projesini yaparken size neler sunmaktayız. BilTAY Teknoloji olarak ERP projesi esnasında aslında biz işletmenizin kurumsallaşmasını yıllardır birikmiş olan işletmedeki kangrenli bölgelerin belirlenmesini ve organizasyonun karlı hale gelmesini sağlamaktayız. BilTAY Teknoloji size bir yazılım sunmaz bir kurum kültürü sunar. İşletmeye geldiğimizde 1 hafta boyunca sizi inceler bütün süreçleri kontrol ederiz. Denetim ve kontrol formu ile işletmedeki süreçler incelenir eksik olan bütün yapılar belirlenir.

Fabrikanın kârlı hale getirilmesi için işin temeli insan kaynağıdır. Bu sebeple İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi  (Başarım) kurulur. İşe alım, personel maaşlarının belirlenmesi, vb. konularda iş analizleri yapılarak işletmenin insan kaynağı ihtiyacı belirlenir. Bunu yapmamızın sebebi insan kaynakları iki işletme arasındaki rekabeti öne çıkartan en önemli unsur olmasından kaynaklanmaktadır. İş analizlerinin sonucunda personelin maaşlarının değerlendirilmesi işlemi yapılmaktadır.

İkinci aşama olarak işletmede üretim alanın düzenlenmesi gerekiyorsa stok alanının düzenlenmesi, üretim alanlarının belirlenmesi ve yol çizgilerinin seçilmesi gibi işlemler yapılır. Stok alanlarındaki düzenlemeler yapıldıktan sonra stok listeleri belirlenir ve ürün ağaçları bizim ofisimizdeki endüstri mühendisleri tarafından oluşturulur. Sonrasında hazırlanan ürün ağaçları sisteme yüklenir. İşin kalbi burasıdır. Ürün ağaçları ne kadar düzgün tasarlanırsa işletmeye olan faydası bir o kadar büyük olur. İşte bu sebepten dolayı endüstri mühendisinizin bu süreç içerisinde bizimle yoğun bir şekilde çalışması gerekmektedir. Üretim alanının düzenlenmesi esnasında teknolojik imkânlardan faydalanılır. Bunlar El Terminalleri ile stok ve depo yönetimi, üretimin anlık olarak barkod RFID vb.  sistemler ile izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan yazılım ve donanımlardır.

ERP projesi bu aşamadan sonra proje çorap söküğü gibi akmaktadır. Satın alma, Stok yönetimi, Proje Yönetimi, Doküman yönetimi şeklide diğer modüller devreye alınır.

ERP projesi oturduktan sonra Yalın Üretim veya TPM ve Kalite Yönetim Sistemi talep edilirse verilmektedir. Bu şekilde işletmenin karlılığı arttırılmaktadır. Yalın üretim ekipleri ile yapılan çalışmalarla işletmede hedefler belirlenmekte ve bu hedef parametrelere göre Kurumsal Yönetim Sistemi kurulmaktadır.

Bu süreç toplamda minimum 2 yılı almakta ve işletmeye göre değişkenlik göstermesine rağmen %20-%40 arasında kar artışı sağlanmaktadır.

Bu süreç yaşanırken üst düzey yöneticilerin vizyonlarını geliştirilmesi ve sık yapılan hataların ortadan kalkması için aşağıdaki eğitimler verilmektedir. Bu şekilde işletmenin karlılığının arttırılması ve kurumsallaşması için bu adımların gerçekleşmesi gerekmektedir.

2.      Başarım – İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Firmanızın daha verimli, daha etkili kılmak, çalışanları mutlu ve müşterilerin memnun etmek suretiyle başarıları kalıcı hale getirmek, işgören ve işveren arasında, sistematik kuralları olan bir çalışma ilişkisi ve ortamı kurulması gerekmektedir. Günümüzde internet sebebi ile satın alma maliyetlerinin eşitlendiği düşünüldüğünde rekabette üstünlük sağlayabilmenin en önemli fark yaratan unsur İnsan Kaynaklarıdır. Kalifiye elemanların çalıştırılması işlemenin verimli düzenli çalışmasının sağlamaktadır… Bu amaçla,

–          İşyerinizde kurumsal bir yapı kurmak,

–          Şirket içi kuralları belirleyerek yazılı hale getirmek,

–          Çalışanların verimliliği ile motivasyonunu artırmak için İnsan Kaynakları yapısını oluşturmak,

–          Hedeflere ve yeniliklere dayalı adil bir ücret ve performans sistemi kurmak,

–          İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Seçme ve Yerleştirme, Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi, vb. İnsan Kaynakları konularında ilgili personeli eğitilmesi

–          SCIENTA İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı ile insan kaynakları yönetim süreçlerinin standartlaşması ve kolaylaşması hedeflenmektedir.

Yürütülecek Faaliyetler:

 • 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde şirket uygulamalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Personel yönetmeliğinin hazırlanması ve iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • Disiplin yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İnsan Kaynakları el kitabının hazırlanması,
 • Ücret sisteminin kurulması,
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması,
 • Gerekli eğitimlerin verilmesi.

1-İş Mevzuatı İle İlgili:

 • Şirketin iş mevzuatı ile ilgili mevcut uygulamaları incelenecek. Eksik hatalı yapılan veya hiç uygulanmayan, ileride problem olabilecek konular tespit edilerek gerekli tedbirler alınması,
 • Personel sicil dosyaları,
 • İş sözleşmeleri, iş tanımları, yıllık izin planları ve formları,
 • Ücret pusulaları ve ücret bordroları, resmi bildirimler, asılması zorunlu belgeler,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda gerekli çalışmalar,

2-Çalışanlarla İlgili:

 • Personelin işe alımında, iş ilişkilerinin devamında ve sona ermesinde bağlı olacağı çalışma şartları, görev ve sorumluluklar,
 • Personel alımı, çalışama düzeni, uygulanacak kurallar, giyim tarzı, temel hak ve sorumluluklar, izinler, raporlar, geçici görevlendirme, harcırah, ücretler ve diğer ödemeler,
 • Görev değişikleri,

3-Disiplin Konusu:

 • Personelin iş ilişkilerinin devamında ve sona ermesinde meydana gelecek olayların 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla gerekli kuralların belirlenmesi,
 • Çalışma şekli ve disiplin cezaları,
 • Savunma alma ve tutanaklar,
 • İş sözleşmesi fesih halleri, fesih belgeleri,
 • İş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve uyulacak kurallar.

4-İnsan Kaynakları: Hazırlanacak el kitabında detaylandırılır;

 • Şirket misyon, vizyon, değerlerini sürekli kılacak insan ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaç dahilinde işe alım çalışmalar,
 • Göreve yeni başlayan çalışanların işe ve Şirkete uyumunu kolaylaştıran Oryantasyon programının oluşturulması ve uygulanmaları,
 • Çalışanlarımın Şirket uygulamalarından ve işleyişten haberdar olması için gerekli İnsan Kaynakları ile ilgili prosedür ve formların hazırlanması,
 • Performans Yönetim Sistemi (PYS) dahilinde tüm işlerin görev tanımları,
 • Şirket çalışanlarına danışmanlık,
 • Öneri ödül sisteminin yaygınlaştırılması ve uygulanmasına destek,
 • Personel özlük işlemleri,
 • Çalışanlarla ilgili çeşitli istatistiki bilgilerle ilgili raporlar,
 • İhtiyaç dahilinde lise ve üniversite stajyer temini ve organizasyonu,
 • Motivasyon artırıcı faaliyetler,
 • Çeşitli İK projeleri,
 • İnsan Kaynakları ile ilgili bilgilerden ve çalışmalardan yöneticileri haberdar edilmesi.

5-Ücret Yönetimi:

 • Şirketin misyonu, vizyonu, hedefleri ve insan kaynakları politikası doğrultusunda ücret sisteminin kurulması,
 • İşlerin belirlenmesi, iş değerleme yönteminin seçilmesi, iş değerlemenin yapılması, piyasa ücret verilerinin alınması, ücret yapısının oluşturulması, çalışanların bilgilendirilmesi, sistemin işletimi,

6-Performans Yönetimi:

 • Standart ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Performans standartlarının saptanması,
 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması,

4857 sayılı iş kanunu işverenin çalışanı işten çıkarma serbestîsini sınırlandırmıştır. Haklı bir neden ( çalışanın veriminden veya davranışlarından kaynaklanan bir sebep ) olmadan işten çıkarılamaz. Bu sebeple ihbar ve kıdem tazminatı ödense dahi, mahkemeler bu kişileri işe iade etmektedir.

Performans değerlendirme sonucunda çalışanın iş verimi konusunda kesin ve belgeye dayalı bilgi elde edilmektedir. Performans değerlendirme sonucunda kişinin başarısızlığının tespiti hali çalışanı işten çıkarmak için kanunen geçerli bir sebeptir. Performans değerlendirme sistemi, hem kuruma sağlayacağı katma değer ve verim; hem de iş mevzuatı açısından zorunlu bir uygulama haline gelmiştir.

7- Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri:

 • Eğitim ve Geliştirme faaliyetleri prosedürü ve formlarının hazırlanması,
 • Çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacı ile şirket içi ve dışı eğitim ihtiyaçlarını belirlenmesi ve uygulanması,

3.      SCIENTA ERP Projesi Proje Planı

4.      Doküman Yönetimi

4.1. Doküman Tanımlama

Kalite Yönetim Sistemine dâhil olan dokümanlar ve şirket içerisinde geçerli olan kanun, yönetmelik ve mevzuat benzeri tüm dokümantasyonu sisteme tanımlayabilirsiniz.

4.2. Doküman Onaylama

Daha önceden sisteme tanımlanmış olan, onay gerektiren tüm dokümanları; yetkili olarak onay işlemlerini gerçekleştirebilir ve onay takibini yapabilirsiniz.

4.3. Kullanıcıya Ait Geçerli Doküman Listesi

Kurumunuzun gizlilik politikaları çerçevesinde sizin görmeye yetkili olduğunuz dokümanları takip edebilirsiniz.

4.4. Doküman Revizyonu

Zaman içerisinde çevresel ve içsel faktörlere bağlı olarak kurumunuzu işleyişi değişir. Bu bağlamda dokümanlarınızın da değişen işleyiş çerçevesinde güncellenmesi gerekir. Doküman Revizyon Sistemi sayesinde dokümanlarınızı revize edebilir ve dokümanlarınızın revizyon geçmişini takip edebilirsiniz.

4.5. Dış Kaynaklı Doküman Listesi (Kütüphane, CD, Kitap, Katalog)

Kurumunuz dışından gelen tüm dokümanları (kitap, CD, DVD, tanıtım materyalleri, …vb.) görebilir ve bu dokümanların kimlerde olduğunu takip edebilirsiniz.

4.6. Belge Listesi (Kütüphane, CD, Kitap, Katalog)

Kurumunuza gelen ve giden evrakların taratılarak arşive alındığı, kurum içersinde üretilen bütün dokümanların belgeye dönüşmesi sonucu ortaya çıkan belgelerin arşivlendiği yerdir. Kullanıcılar yetkileri dâhilinde dokümanları görebilir dağıtabilirler.

5.      İç İletişim

5.1. Beni Arayanlar

Kurumunuzda gün içerisinde siz dışarıdayken sizi arayanları görebilir ve takip edebilirsiniz.

5.2. Hızlı Rehber

Kurum faaliyetleri çerçevesinde sizin sıkı ilişki içerisinde oldunuz şahısların, kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

5.3. İç Haberleşme

Kurum içerisinde tüm duyuru, haberleşme ve ilanların takibini gerçekleştirebilirsiniz.

5.4. Toplantı Tutanağı

Kurum faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen tüm toplantıların içeriklerine ve toplantı tutanaklarına ulaşabilir ve alınan kararların takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

5.5. Potansiyel Müşteriler – Müşteri Grupları ve Müşteri Yönetimi

Pazarlama planı çerçevesinde yakın gelecekte müşteri olabileceği düşünülen kurum ve kuruluşları takip edebilirsiniz. Potansiyel Müşteriler Sistemi içerisinde bu müşteri grubuyla ilişkili görüşmelerinizi, görüşmeler sonrasında ortaya çıkan fırsatları takip edebilir ve onları tekliflendirebilirsiniz. Aynı zamanda potansiyel müşterilere görevler atayarak sonraki görüşmelerinizi de takvimlendirebilirsiniz.

5.6. Müşteri Listesi – Müşteri Gruplandırma

Mevcutta bulunan müşterilerinizi gelirlerine, iş potansiyellerine, referanslarına ve ikili görüşme tepkilerine göre gruplandırarak pazarlama stratejiniz çerçevesinde hareket planları oluşturabilirsiniz.                        

3.3. Fırsatlar (Müşteri, Çevresel Fırsat Yönetimi)

Pazarlama planınız doğrultusunda potansiyel ya da mevcuttaki müşterilerinizle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan fırsatları yönetebilirsiniz.

5.7. Teklif ve Sözleşmeler ( Teklif ve Sözleşme Takibi, Teklif ve Sözleşme Dosyaları)

Potansiyel veya mevcuttaki müşterilerinizle yapmış olduğunuz sözleşmelerin ve tekliflerin durumlarını takip edebilir, gerçekleştirilen teklif ve sözleşmeleri yazılıma soft olarak yükleyebilirsiniz.

5.8. Satış Yönetimi

Kurumunuzca verilmiş olan teklif ve sözleşmeleri satışa dönüştürebilir, satışlara yönelik ödeme planları oluşturabilirsiniz.

5.9. Tahsilât Yönetimi

Müşterilerinizin satın almış olduğu ürün ve hizmet bedellerini her müşteriye yönelik takibini yapabilirsiniz.

5.10.         Kampanyalar ( Kampanya Yönetimi, Müşteri Bazlı Kampanya Yönetimi)

Sahip olduğunuz müşteri portföyünüzün analizi sonucu oluşturduğunuz kampanyaların yönetimini ve oluşturacağınız kampanyaların planlamasını yapabilirsiniz.

5.11.         İş Ortakları (İş Ortakları – İş Ortağı Portalı Ayrı Sistem )

Kurum hedefleri doğrultusunda iş ortaklığı programına dahil olan ve bu doğrultuda kuruma hizmet sunan kurum ve kuruluşların takibini ve analizini yapabilirsiniz.

5.12.         Müşteri Portalı

Potansiyel ve mevcuttaki müşterilerinizin kurumla olan ilişkilerinin takip edebilmesini sağlayan iletişim e-kapısıdır. Bu kapıdan müşterileriniz ödeme geçmişlerini, teklif ve sözleşmelerini takip edebilir ve inceleyebilir.

5.13.         İş Ortağı Portalı

İş ortaklığı programına dahil olan kurum ve kuruluşlar bu kapıdan potansiyel ve mevcut müşteri girişi yapabilir, bu müşterilerin teklif ve sözleşmelerinin takibini gerçekleştirebilir ve kendilerinin kurumunuzla iletişimini gerçekleştirebilirler.

6.      Proje Yönetimi

CMMI™ ve ISO 9001:2000 standartları kapsamında melez bir metodoloji ile oluşturulmuş bir proje yönetimi modelidir.

6.1. Aktif Proje Listesi

Aktif olarak üzerinde çalıştığınız projelerin takibini ve yönetimini sağlar. Bu kapsamda proje detayları girebilir, kilometre taşları ve proje dosyaları oluşturabilir, projelere insan kaynağı atayabilir ve proje adımlarını takip edebilirsiniz.

6.2. Proje Listesi

Geçmişten bugüne tüm projeleri detayları ile inceleyebilirsiniz.

6.3. Harcamalar

Projelerin tüm harcama kalemlerini gözlemleyebilirsiniz.

6.4. Proje Dokümanları

Projelerin gerçekleştirilme sürecinde akış içerisinde ortaya çıkan yapılandırılmış belgelerin(projede kullanılan dokümanları Word, Excel, Visio, …vb.) tümünü depolayabilirsiniz.

6.5. Yedek Yönetimi

Yazılım projesi gibi üretimin sanal ortamlarda gerçekleştiği proje kalemlerinin ISO 27001 standartları doğrultusunda proje takibi ve veri güvenliği için yedeklerini saklayabilirsiniz.

6.6. Hata Yönetimi

Yazılım projelerinin test aşamasında ortaya çıkan her türlü hata türünün kaydını ve takibini yapabilir, istatistiksel olarak analiz edip, bu noktalarda DÖF’ ler açabilirsiniz.

6.7. Risk Yönetimi

Bir projenin uzamasına ve bütçe aşımına uğramasındaki en önemli etken risk yönetiminin doğru yapılamamasıdır. Risk yönetimi ile projelerde oluşabilecek olası riskler tanımlayabilir ve bu risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek önlemlerin alınmasını sağlayabilirsiniz.

6.8. Proje Havuzu (Proje Şablonları)

Benzer projelerin ortaya çıkmasıyla proje şablonları ortaya çıkmıştır. Proje şablonlarını kopyalayarak proje oluşturma ve proje planlama sürecini büyük oranda kısaltabilirsiniz.

7. Yardım Masası ve Servis Yönetimi

Bir müşterinin satın aldığı ürün ya da hizmetten sağladığı memnuniyetin en önemli kaynağı satıcının verdiği satış sonrası hizmetin kalitesidir. Bu sebeple yardım masası ve servis yönetimi müşteri odaklı bir stratejide önemli bir yer tutar.

7.1. Müşteri Bakım Planı

Satılan ürün ve hizmetlere dahil olan araç ve ekipmanların kullanım sonucu verimlilikleri düşer. Bu araç ve ekipmanların istikrarlı bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için planlı olarak bakım yapılması bir zorunluluktur. Bu noktadan hareketle Müşteri Bakım Planı’ nda müşterilerle yapılan bakım sözleşmelerine bağlı olarak müşterilerinizin satış sonrası hizmetlerinin takibini yapabilirsiniz.

7.2. Yardım Talepleri

Web sitenizden veya çağrı merkezlerinizden gelen müşteri yardım taleplerinin takibi yapabilir ve sonuçlandırabilirsiniz.

7.3. Teknik Destek Talepleri

Müşterilerden gelen yardım talepleri sonucunda acil müdahaleleri belirleyerek, teknik destek ekiplerinizi buradan yönetebilirsiniz.

7.4. Problemler ve Çözümleri

Müşteriler tarafından sıkça karşılaşılan problemleri, teknik ekip tarafından ortaya konan çözümler buradan paylaşabilirsiniz.

7.5. Müşteri İstek ve Şikâyetleri (Müşterilerden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Takibi)

Web sitesi ve çağrı merkezleriniz aracılığıyla müşterilerinizin istek ve şikâyetlerini takip edebilir ve analizini yapabilirsiniz.

                               Müşteri Portalından Yardım/Teknik Destek Talepleri ve Toplanır

8.       Satın Alma Yönetimi

8.1. Talep Havuzu (Çalışanlardan Toplanan Talep Havuzu)

Kurumunuz içerisindeki çalışanlarınızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşan talepleri toplayabilir ve bu taleplerin yetkili amirlerce değerlendirilme sürecini takip edebilirisiniz.

8.2. Tedarikçi Listesi

Kurumunuza hizmet ve ürün sağlayan kurum ve kuruluşların tüm bilgilerini listeleyebilir, müşteri kalemi bazında satın alma hareketlerini takip edebilir ve dönemsel faaliyetler dahilinde her tedarikçiyi değerlendirme alabilirsiniz.

8.3. Teklifler (Tedarikçilerden Alınan Tekliflerin Listesi)

Talep havuzundan veya Kurum içerisinden oluşan satın alma ihtiyaçlarınızı tekliflendirebilir ve tekliflerin durumunu takip edebilirsiniz.

8.4. Teklif Değerlendirme (Amirler Tarafından Tekliflerin Değerlendirilmesi)

Açılan tekliflerin fiyat teklifi alımını tedarikçi kapısından gerçekleştirebilir ve yetkili merciiler tarafından değerlendirilme sürecini takip edebilirsiniz.

8.5. Siparişler

Değerlendirme sonucu veya direk alımlar için siparişler açabilir ve açılan bu siparişleri takip edebilirsiniz.

8.6. İhale Takip (İsteğe Bağlı)

İsteğe bağlı olarak ihale sürecinizi otomasyona çevirerek ihalelerinizi buradan takip edebilir ve ihale dosyalarını ilgililere göndererek ihalelerinizi yönetebilirsiniz.

9.      Stok Yönetimi

9.1. Eldeki Stok

Stoklarınızın durumunu buradan kontrol edebilirsiniz hangi konumda hangi stoktan ne kadar var bu bilgi sizin artık çok kolay olacak.

9.2. Stok Ürünleri

Stoklarınızdaki ilk madde ve malzemeler, yarı mamüller, mamüller ve hazır mamüllerin listesidir.

9.3. Ürün Yönetimi

Stok ürünlerinizi yönetirken onları kategorize edebilir ve kategorileri buradan yönetebilirsiniz.

9.4. Ürün Listesi

Satış yapmakta olduğunuz ürün ve hazır ürünlerin listesidir.

9.5. Stok Hareketleri

İşletmenize giren çıkan tüm stokların hareketlerinin tutulduğu yerdir. Buradan hangi stoğun ne zaman nereye gittiğini takip edebilirsiniz. Bu verileri analiz ederek ürün iyileştirmelerinde bulunabilirsiniz.

9.6. Malzeme İstek Fişi

Üretime sevk edilen malzemelerin takip edildiği noktadır ne kadar malzeme kime ne kadar verildi. Bu bilgilere ulaşmak analiz etmek çok daha kolay olacaktır.

9.7. Taşeron Malzeme Teslim Fişi

Taşeronlarınıza teslim ettiğiniz malzemelerin takip edildiğini noktadır.

10.  Üretim Yönetimi

10.1. Ürün Ağaçları

Ürettiğiniz ürünlerin hangi ilk madde ve malzemelerden veya yarı mamüllerden oluştuğunu kaç adet kullanıldığını takip edebileceğiniz aynı zamanda malzeme ihtiyaç planlamasının da temel taşı olan ürün ağaçları ile stok yönetiminizi kolaylaştırırsınız

10.2. Üretim Planları

Ana üretim planı olarak ta geçen hangi mamülden ne kadar üretileceğini ne zaman biteceğini ve ne durumda olduğunu takip edebilirsiniz.

10.3. Açık İş Emirleri

Stok kontrolü sonucu sistemin tarafından otomatik açılan veya üretim planlamacı tarafından özel açılan yarı mamül ve mamüllerin üretim iş emirlerinin takip edildiği noktadır. Üretim Takip sistemi ile entegre çalışan sistem sayesinde hangi iş emrinin ne kadar sürede tamamlandığını maliyetinin ne olduğunu görebilirsiniz.

10.4. Malzeme İhtiyaç Planı

Stok kontrolü sonucu üretim yönetimi için alınması gereken malzemeleri oluşturarak satın almaya otomatik olarak gönderilir ve üretim yöneticisi malzeme temin durumlarını inceleyebilir.

10.5. Ürün Üretim Talimatları

Bir ürünün teknik resminin üretim talimatlarının yapılandırıldığı noktadır. Buradan hangi ürün ne zaman ne şekilde üretileceğini takip edebilirsiniz.

11.  Finansal Yönetim

11.1. Alacaklar Hesabı

Fatura, Alacak Dekontu, Tahsilat gibi finansal işlemlerinizi alacaklar hesabından takip edebilirsiniz.

11.2. Borçlar Hesabı

Satın Alma Faturası, Borç Dekontu, Ödeme gibi finansal işlemlerinizi borçlar hesabından takip edebilirsiniz.

11.3. Yevmiye Defteri

İşletmenin günlük işlemleri sonucu işlem kayıtlarının bulunduğu ve yeni yevmiye kayıtları ile düzenleyebileceğiniz yevmiye defteri.

11.4. Hesap Cetveli & Büyük Defter

Tek Düzen Hesap cetvelinin bulunduğu aynı zamanda yevmiye defterinde oluşan hesap hareketlerinin özetinin bulunduğu büyük defter ile işletme kaynaklarınızı eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz.

11.5. Bütçe

Kurumunuzun bölüm, proje ve fonksiyon kökenli bütçelendirme yapabilir; oluşturduğunuz bu bütçeleri karşılaştırabilirsiniz.

11.6. Banka Hesapları

Banka hesaplarınızdaki hareketleri takip edebileceğiniz banka hesap özetlerinin buradan inceleyebilirsiniz.

11.7. Demirbaş Yönetimi (Demirbaşların Yönetimi bakım, Ödeme, takibinin yapılması)

Kurum içerisinde kullanılan demirbaş bilgilerini yönetebilir, demirbaşların kullanımına yönelik yasal takiplerin yapabilir ve demirbaşların bulunduğu yerleri takip edebilirsiniz.

12.   İnsan Kaynakları Yönetimi

12.1. Personel Listesi

Kurumunuzda çalışan personelin özlük bilgilerini girebilir, personelinizin aldığı kurum içi ve kurum dışı eğitimleri, Kalite Yönetim Sisteminiz içerisinde personelinize dağıtılan dokümanları, kısacası personel yönetimi ile ilgili her şeyi takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.

12.2. Açık Pozisyonlar

Kurumunuzda insan kaynağı yönetimi içerisinde oluşan açık pozisyonların kurum içi ya da kurum dışından en iyi personelin seçimini sağlamaya yönelik çalışmaları insan kaynakları kapısı sayesinde yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

12.3. Aday Havuzu (İnsan Kaynakları Kapısından Özgeçmişler Toplanır)

Açık pozisyonlar için kurum dışı tüm başvurular insan kaynakları kapısı aracılığıyla aday havuzuna toplanır. Bu sayede en uygun kurum dışı personeli araştırabilir ve seçmeye yönelik faaliyetleri yürütebilirsiniz.

12.4. Eğitim Planlama (Çalışanların Eğitimi ve Planlaması)

Kurumunuzun yıllık hedefleri, ortaya çıkan düzenleyici önleyici faaliyetler, birim yöneticilerinizin talepleri ve çalışanlarınızın kariyer planlamaları doğrultusunda eğitim taleplerini toplayıp planlayabilir ve bu planların gerçekleşme takibini yapılabilirsiniz.

12.5. e – Öğrenme Kapısı (İleride Kurulacak)

Sahip olduğunuz kurum yapısı içerisindeki şube sayısının çokluğu tüm personelin eğitimlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilme takibinin yapılmasını zorlaştırmakta aynı zamanda bu durum büyük bir zaman ve maliyet kaybına neden olur. Bu doğrultuda 3. Parti yazılımlar aracılığıyla oryantasyon eğitimlerini takibini kolaylaştırabilir, eğitim maliyetlerini düşürebilir ve küçük ve etkili eğitimlerle çalışanların bilgi geri beslemesini güncel tutabilir ve eğitimler sonrası yapılan sınavlarla birimler, şubeler ya da bölgeler arası başarı oranı takibini gerçekleştirebilirsiniz.

12.6. Personel Devam Takip Sistemi

Personel Devam Takip Sistemi çalışanlara vardiyalar tanımlayarak giriş ve çıkışlarına göre zaman temelli ücret sistemi ile çalışan firmalarda giriş kapısına yerleştirilen Aptal Terminal aracılığı ile çalışanların bordrolarının çıkartılması ücretlerinin takip edilmesi sağlayabilirsiniz. Aynı zaman üretim takip sistemi ile entegre çalışan sistem sayesinde çalışanların performanslarını ölçebilirsiniz.

12.7. Performans Yönetimi (Üretim Yönetimi ile Uygulandığında)

Performans Yönetimi, SCIENTA Spa™™ dan toplanan kayıtlar aracılığıyla kurumunuz performans yönetim modeli ile paralel olarak, çalışanlarınızın kuruma sağladıkları katma değerlerlerle kuşaklandırıldığı ödül sistemidir.

13.   Bakım Yönetimi

13.1. Yıllık Bakım Planı (Kullanılan Makine ve Ekipmanların Bakım Takibi)

Kurumunuz içerisinde kullanılan makine ve ekipmanların stabil çalışabilmesi için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekli olan bakımların planlama ve takip faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz.

13.2. Arıza Kaydı (Makine ve Ekipmanların Arıza Kayıtları)

Kurumunuz içerisinde kullanılan makine ve ekipmanların oluşan arızalarının kaydı yapabilir ve istatistiksel olarak arızalarınızı analiz edebilirsiniz.

13.3. Makine Teçhizat Listesi (Kullanılan Makine ve Teçhizatların Takibi)

Kurumunuz içerisinde üretim için kullanılan makine ve ekipmanları gözlemleyebilir, aynı şekilde kalibrasyon takiplerinin yapabilirsiniz.

14.   Kalite Yönetimi

14.1. Düzeltici Önleyici Faaliyetler

Kurum içi ve dışı yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip edip yönetebilirsiniz.

14.2. Uygun Olmayan Ürün Hizmet

Dış ya da iç müşterileri bilgilendirmeleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların takibini yapabilir, bu uygunsuzlukların istatistiksel analizlerinin yapabilir ve uygun olmayan ürün ya da hizmetler hakkında DÖF’ler açabilirsiniz.

14.3. İç Tetkik

Kalite Yönetim Sistemi’nin sağlıklı işleyebilmesi için farklı birimlerin birbirilerinin denetlemesi gerekir. Bu amaçla kurumlar içerisinde iç denetleme faaliyetleri gerçekleştirilir. İç Tetkik modeli sayesinde gerçekleştirilen geçmiş iç tetkik kayıtlarının anlık takibini yapabilir ve geleceğe yönelik iç tetkik planlamasını oluşturabilirsiniz.

TANITIM BROŞÜRÜ

Kurumsallaşma Kiti Tanıtım Broşürünü buradan indirebilirsiniz.

TANITIM BROŞÜRÜ

KURUMSALLAŞMA KİTİ EYŞAN MUTFAK ÖRNEĞİ
Eyşan Mutfak’ın Kurumsallaşma Kiti’nden Sonraki Hâli

eysan-mutfak